Ajuts de menjador curs 2020-2021

AJUTS DEL MENJADOR CURS 2020-2021

Terminis :

Del 7 al 21 d’octubre (demanar cita mitjançant formulari o el telèfon 971475050)

El sol·licitant ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada i signada, la següent documentaciö:

  1. Còpia del DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys.
  2. Còpia del llibre família. En els casos de nul·litat , separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial.
  3. Certificat de convivència
  4. En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere. Documentació justificativa d’aquesta situació.

A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent:

Còpia carnet de família nombrosa

Certificat de discapacitat

Per més informació clicau aqui

Desplaçat dalt de tot