Educació Primària

 6-9 anys

Primària a Sant Pere és sinònim de desenvolupament global de les capacitats del nostre alumnat, cercant la continuïtat de les bases adquirides a l’etapa d’infantil. Serà una etapa on es consolidaran hàbits, coneixements i competències claus. Continuam amb els trets propis de “Sant Pere” que durant tant d’anys ens han donat bons resultats, però al mateix temps volem donar resposta al “ja present” nou paradigma social i educatiu. D’aquí la gran importància de l’adquisició d’hàbits de treball i responsabilitat, domini progressiu de les tècniques instrumentals, foment del respecte al medi ambient, l’acceptació cap als altres…, cercant la reflexió i compromís en la millora i justícia al món. Igual d’important serà l’aplicació de metodologies actives i participatives que contribueixin a l’assoliment de l’autonomia personal. Apostam principalment per l’aprenentatge cooperatiu i treball en diversos projectes. Prioritzam l’atenció a la diversitat tal com poden viure els nostres alumnes d’aula UEECO, cercant sempre la màxima integració i el millor acompanyament en la seva educació. A més, trobam essencial la vessant personal i emocional, l’autoconeixement i el gust per aprendre. 

A final de l’etapa de primària ens trobarem amb el projecte innovador conegut amb el nom Galàxia 3.1, que vol facilitar la transició de primària a secundària i que recomanam endinsar-s’hi per conèixer-lo més detalladament. 

Finalment, una peça clau és la participació de les famílies com a membres importants d’una comunitat d’aprenentatge on alumnes, mestres, famílies i societat poden aportar i aprendre els uns dels altres. D’aquesta manera continuarem el creixement harmònic iniciat a Infantil. 

Una etapa on a més d’aprendre, estudiar i esforçar-se, volem que els nostres alumnes es diverteixin, se sentin estimats, acompanyats i valorats.

Els nostres projectes

Innovamat

Enfocament d’unes matemàtiques més vivencials, participatives i manipulatives on el mestre es converteix en guia i l’alumne en vertader protagonista d’una propera assimilació i preparació en l’àmbit matemàtic. 

Ens trobam amb un projecte on es treballa amb un llenguatge matemàtic pròxim als infants i amb una estructura molt completa que integra els diferents blocs de continguts, competències, dimensions, gamificació…

Racons de llengües

Sessions estructurades en racons lingüístics on es treballa el reforç i ampliació d’una adequada comunicació oral i d’escolta, mitjançant activitats d’exposició, desenvolupament creatiu d’escriptura, ortografia i lectura, sense deixar de banda la gamificació i activitats grupals, punts forts d’aquestes sessions.

Robòtica

Sessions treballades amb material LEGO i molt motivadores per als nostres alumnes. Una altra manera de treballar la interrelació de la ciència, tecnologia, enginyeria, arts, matemàtiques i programació dins el currículum, fomentant les habilitats i competències pròpies del segle XXI com puguin ser el treball en equip, la resolució de problemes de manera creativa, hipòtesis, vocabulari tècnic, comunicació, l’esperit crític i emprenedor de manera creativa i innovadora.

Kumi i activitats solidàries-pastoral

Enfocament de l’assignatura de religió treballada per projectes molt atractius per als alumnes i mestres.

Ens trobam davant una matèria que a part de coneixements religiosos, prioritza el treball en equip, basat en intel·ligències múltiples, el pensament crític i creatiu, competències i una sèrie de valors personals i d’autoconeixement.

Aquests projectes es complementen amb diverses activitats de pastoral, plenes de valors humans així com campanyes solidàries i convivències entre iguals.

Amco

Projecte de tractament lingüístic que s’inicia a l’etapa d’infantil fins a quart d’ESO i on l’alumne aprèn anglès amb la mateixa espontaneïtat amb la qual va aprendre el seu primer idioma.

Es caracteritza per la immersió lingüística (100% en anglès), el treball de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional i les metodologies actives: aprenentatge significatiu, constructiu i cooperatiu.

En definitiva, un projecte integral que abasta la innovació pedagògica, la innovació tecnològica i la millora substancial en la mateixa àrea de l’anglès.

Projectes de ciències

Ens trobam amb projectes de ciències socials i naturals adaptats a les necessitats dels alumnes.

Sessions plenes de recursos variats, on l’alumne de manera participativa, cooperativa i activa mitjançant productes finals i exposicions orals va assolint els continguts i competències pròpies de les ciències.

Tutoria

Sessions que ens serveix per tancar la setmana amb companys i tutor/a, i on es remarquen els valors que ens identifiquen com són l’amor a la vida, la solidaritat, l’empatia, el companyerisme, l’esperança, l’honestedat, les relacions amb els altres…

Són espais on els alumnes poden reflexionar, fer-se preguntes, cercar solucions als problemes que els envolten, mostrant un esperit crític i sentiments propis, així com la millora de la seva vida diària a l’escola i, en general, a la societat.

 

Pòdcast

Amb l’objectiu de millorar l’expressió oral i escrita en català, de fomentar la motivació en la lectura, de ser inclusius, d’ampliar vocabulari, de treballar la creativitat i l’escolta i d’incentivar el pensament crític, els nostres alumnes de tercer han creat “La veu de tercer”, un pòdcast educatiu on a partir dels nostres llibres de la biblioteca d’aula treballen tot tipus de continguts.

La veu de tercer – Pòdcast

Desplaçat dalt de tot